Filtra

Sants - Montjuïc

Remodelació de la plaça de Bonet i Muixí

La raó fonamental de la proposta es la millora de la qualitat i la clarificació de l’espai, així com la renovació del paviment. La urbanització de la plaça pretén ordenar i millorar el paisatge urbà d’aquest espais, potenciant les zones de vianants i peatonalitzant totalment algunes d’elles, que encara permeten l’accés puntual de tràfic rodat.

Finalització: Desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Alfons XII

L’objectiu principal de la remodelació del carrer Alfons XII, entre la Travessera de Gràcia i el carrer dels Madrazo, és millorar-ne les condicions d’ús i adequar-lo a la normativa vigent. L’actuació consisteix en millorar la viabilitat, ampliació de voreres, incorporació d’arbrat i nou enllumenat públic, entre d’altres.

Finalització: Desembre 2010

Sant Martí

Urbanització de l’esplanada Fòrum

La urbanització de l’Esplanada Fòrum 3ª fase, iniciada el 2004, recull el conjunt d’actuacions previstes per a després del Fòrum de les Cultures 2004 que completen l’Esplanada del Fòrum . Aquest conjunt d’actuacions comprèn la urbanització del fragment d’esplanada fins a la vora de la depuradora, així com l’execució d’una sèrie d’elements nous (xemeneies, rampes…). La superfície total urbanitzada en aquesta tercera fase de 15.730 m2.

Finalització: Desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Millores als carrers Orellana i Major del Rectoret

Es millora des del punt de vista sostenible el carrers Orellana i Major del Rectoret des de l’entrada per la Creu d’en Blau en la zona de les Planes. Es redefineix l’enllumenat públic, amb el canvi de lluminàries i estalvi energètic associat; i també en el soterrament de les línies de baixa tensió. També s’instal·la nova pavimentació, nova senyalització viària i nou mobiliari urbà.

Finalització: Novembre 2010

Sants - Montjuïc

Remodelació del centre esportiu La Bàscula

L’actuació incorpora tot de millores puntuals en l’àmbit. S’adequa la pista poliesportiva que hi ha al complex de la Bàscula així com dels vestidors i la resta d’espais vinculats a la pista. Es millora el paviment de la pista. La coberta metàl.lica es consolida, saneja i pinta, reparant les patologies que s’hi observen. Finalment es canviarà el terra del camp de futbol 7 que hi ha al costat de la pista, col.locant-hi gespa artificial.

Finalització: Octubre 2010

Les Corts

Arranjament de la plaça Can Rosés

Arranjament de la plaça Can Rosés i el carrer Taquígraf Garriga (entre els carrers Numància i Aviació) i el carrer Aviació (entre els carrers Taquígraf Garriga i Deu i Mata). La proposta consisteix en la urbanització d’un nou espai públic pavimentat en pedra artificial, rodejat de parterres i jardineres.

Finalització: Setembre 2010