Última actualització: febrer 2024

La pàgina web www.bimsa.cat (en endavant, la “Web”) pertany a BARCELONA D’INFRAESTUCTURES MUNICIPALS, S.A. (en endavant, “BIMSA”) amb NIF A-62320486 i domicili social a la Rambla del Poblenou 154, 3a i 4a planta, 08018 de Barcelona, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 47941, Foli 56, Full B 217617, Inscripció 78.

L’usuari, en utilitzar la Web, accepta el present avís legal (en endavant, “l’Avís Legal”) i es compromet a utilitzar la Web, així com els serveis i els continguts allotjats, de conformitat amb el present Avís Legal i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 1. Identificació de les Parts

L’Avís Legal està subscrit, d’una part, per BIMSA i, d’una altra, per l’usuari final interessat en els serveis oferts a través de la Web (en endavant, “l’Usuari”) les dades de caràcter personal del qual són les que aquest ha facilitat a la Web i/o la derivada de la relació prèvia amb BIMSA.

L’accés i/o ús d’aquesta Web atribueix a la persona la condició d’Usuari, qui accepta, des d’aquest accés i/o ús, l’Avís Legal aquí reflectit.

 1. Objecte i àmbit d’aplicació

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització de la Web per part de l’Usuari.

En accedir i/o fer ús de la Web, l’Usuari accepta l’Avís Legal de BIMSA i ho executa sota el seu propi risc. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades de la Web de conformitat amb aquest Avís Legal, amb la resta de les polítiques accessibles a través de la Web, amb la normativa d’aplicació, amb els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

 1. Disponibilitat de la Web

La Web està disponible per a tots els Usuaris que comptin amb accés a Internet.

BIMSA fa tot el possible perquè la Web estigui disponible en tot moment. No obstant això, l’accés a la Web es realitza a través de connexió a Internet, de manera que la qualitat i disponibilitat de la mateixa pot veure’s alterada per factors aliens al control responsable de BIMSA.

BIMSA no es fa responsable de la no disponibilitat de la Web, de la impossibilitat i/o dificultats de descàrrega o accés al contingut, ni de cap altra fallada en el sistema de comunicació que pogués provocar la seva no disponibilitat.

 1. Accés i Ús de la Web

4.1. Accés a la Web

L’accés i l’ús de la Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per cada Usuari.

L’accés a la Web, així com, l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

4.2. Ús de la Web

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

BIMSA no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés, ús o de l’incompliment del present Avís Legal, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic i/o sistema operatiu mòbil de l’Usuari  (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest a conseqüència de: (i) la presència d’un virus en el dispositiu de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per BIMSA a través de la Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 1. Regles d’ús de la Web per a Usuaris

L’Usuari es compromet a:

 • Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per BIMSA per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts a través de la Web i a mantenir-los actualitzats. BIMSA es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés a la Web, en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falsos, inexactes o enganyosos. En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a BIMSA. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests.
 • No utilitzar la Web o qualsevol dels elements que la integrin, per a desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions programari en la mesura en què estiguessin orientats a fer possible l’accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o qualssevol altres d’anàloga consideració, compartint-los o posant-los a la disposició de tercers.
 • No fer ús de la Web per a recollir dades de caràcter personal d’altres Usuaris.
 • No utilitzar la Web com a sistema de gestió i intercanvi d’informació i/o documentació il·legal, contrària a la moral o l’ordre públic, contrària als drets d’autor i/o de propietat industrial.
 • No realitzar actes d’enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma en línia idèntica o semblant a la posada a disposició per part de BIMSA, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que BIMSA ostenta sobre la Web.
 • No sotmetre a la Web a càrregues de treball que vagin clarament orientades a la desestabilització d’aquesta, trobant-se entre elles atacs de denegació de serveis (DDoS) o situacions semblants. En cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei anteriorment indicat no serà aplicable, sent considerada una situació d’emergència.
 • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que BIMSA, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® i TM), ja fora en la mateixa plataforma com en el material associat.
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de BIMSA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Posar en coneixement de BIMSA qualsevol fet o situació que hagués ocorregut que pogués posar en risc la seguretat en l’accés per part dels Usuaris autoritzats.
 • No impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través de la Web, sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera el present Avís Legal.
 • Abstenir-se d’utilitzar els continguts de la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de BIMSA, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la present Web o impedir la normal utilització o gaudi de la mateixa per part dels usuaris.
 • Abstenir-se a forçar fallades o bretxes de seguretat en la Web.
 1. Enllaços a altres llocs web

El present Avís Legal no s’aplica als enllaços i/o pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través de la Web. Tampoc són aplicables la Política de Privacitat i la Política de Cookies presents en la Web.

En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepta sotmetre’s al que es disposa en les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, BIMSA no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des de la Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent a BIMSA de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

En tot cas, BIMSA procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 1. Exclusió de garanties i responsabilitat

BIMSA no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts en la Web, si bé durà a terme els seus millors esforços per a garantir la regularitat i el bon funcionament d’aquests. A tals efectes, BIMSA declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir un funcionament correcte de la Web.

No obstant això, BIMSA no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l’accés o en la navegació per la Web, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a l’Usuari o per a tercers de l’existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

BIMSA tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que pogués haver-hi en el contingut de la Web, ni sobre les actuacions que l’Usuari pogués realitzar sobre la base d’aquest contingut.

 1. Modificació de l’Avís Legal

BIMSA es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el present Avís Legal, sent responsabilitat de l’Usuari llegir aquests amb atenció, cada vegada que desitgi utilitzar la Web amb la finalitat de comprovar o cerciorar-se de l’existència de modificacions o canvis a aquestes, prenent com a referència la data de l’última actualització. BIMSA pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la Web.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la Web, inclosos els continguts i/o qualsevol altre element inserit per BIMSA en la Web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen la Web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font), pertanyen en exclusiva a BIMSA i/o a tercers que li han cedit els seus drets de manera legítima. A tals efectes, s’entendrà com a Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per BIMSA per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per BIMSA en la Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’Usuari, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per BIMSA o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació de la Web i, els drets d’imatge de la qual, té el seu dret d’explotació BIMSA. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

El present Avís Legal no confereix a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la Web, i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per BIMSA o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari estima que algun contingut de la Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a contractuals, l’Usuari declara conèixer l’ús d’aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals.

Les comunicacions que l’Usuari ens enviï, hauran de realitzar-se preferiblement a través de correu electrònic a l’adreça info@bimsa.cat. També pot enviar una comunicació per escrit a l’atenció de BIMSA a l’adreça Carrer de Bolívia, 105, 3a i 4a planta, 08018 de Barcelona, REF.: “Protecció de Dades”.

 1. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre BIMSA i l’Usuari.

No obstant això, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, BIMSA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmetran a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

info@bimsa.cat.

 1. Protecció de Dades

BIMSA compleix amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”) i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’Usuari.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.

 1. Comunicacions

Des de BIMSA, ens posarem en contacte amb l’Usuari per correu electrònic. A efectes contractuals, l’Usuari declara conèixer l’ús d’aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals.

Les comunicacions que l’Usuari ens enviï, hauran de realitzar-se preferiblement a través de correu electrònic a l’adreça info@bimsa.cat. També pot enviar una comunicació per escrit a l’atenció de BIMSA a l’adreça Carrer de Bolívia, 105, 3a i 4a planta, 08018 de Barcelona, REF.: “Protecció de Dades”.

 1. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre BIMSA i l’Usuari.

No obstant això, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, BIMSA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmetran a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.