Filtra

Eixample

Arranjament del carrer de Villarroel, entre Provença i av. Roma

Es millora l’espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Villarroel. L’actuació consisteix en la renovació i millora de les voreres del carrer de Villarroel, al tram assenyalat, així com la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També es fa la plantació de nou arbrat i es fan actuacions puntuals als embornals, desplaçant els que estiguin mal ubicats respecte als passos de vianants.

Finalització: juliol 2022

Horta - Guinardó

Millora del Turó de la Rovira, al carrer de Mühlberg

Es fan treballs de millora d’un àmbit del Turó de la Rovira. L’objectiu de l’actuació és la preservació i la millora de l’espai natural, permetent l’accés i el gaudi de les persones. Els treballs principals són la neteja del terreny, la millora de l’accessibilitat, la incorporació d’elements de delimitació dels camins, l’aplanament dels recorreguts i la plantació de vegetació per tal de regenerar els hàbitats.

Finalització: juny 2022

Gràcia

Reurbanització de la plaça de Mons

L’obra té per objecte la reordenació de la plaça per tal que es converteixi en un espai públic d’ús ciutadà, amb arbrat i zones d’estada i que la circulació de vehicles perdi la importància que té actualment. La proposta substitueix la configuració actual de rotonda, per dos carrils de circulació central, separats de la resta de l’espai que genera, a banda i banda, dues zones àmplies per als vianants. Per tal de mantenir la plaça com a espai icònic i històric del barri, es reutilitza la llamborda del paviment existent. També es fa la plantació d’arbrat i es renova l’enllumenat.

Finalització: juny 2022

Sants - Montjuïc

Impermeabilització del tram de la cortina davantera del Castell de Montjuïc

Es dues a terme els treballs per a la impermeabilització del tram de la cortina davantera del Castell de Montjuïc.

Eixample

Execució de carril bici al carrer de Manso entre Comte Borrell i l’av. Del Paral·lel

Implantació d’un carril bici segregat, en sentit Llobregat, d’uns 400 metres de longitud, suprimint un carril de circulació entre els carrers de Viladomat i Calàbria. Es duen a terme treballs de fresat i aglomerat del paviment del carril bici, de pintura i de col·locació de peces separadores i pilones. També es fan altres millores puntuals.

Sant Martí

Substitució de la coberta de l’antiga nau industrial del c. de Pallars 217

L’objecte dels treballs és retirar les plaques de fibrociment que configuren la coberta i substituir-la per una de provisional, que protegeixi l’edificació de l’aigua. La retirada del fibrociment es realitza confinant l’espai amb una lona de cobriment, que garanteixi el control de l’extracció, i se segueixen tots els procediments de seguretat que marca la normativa vigent.