Filtra

Horta - Guinardó

Restauració dels elements patrimonials de la plaça de la Font d’en Fargues

L’actuació consisteix en restaurar i posar en valor els elements patrimonials i millorar-ne el seu estat. Es duu a terme la restauració dels elements originals del quiosc modernista, de la font i la gruta, creats a principis del segle XX per l’arquitecte Roc Cot. També es rehabilita la porta de l’antiga planta d’envasament, i el mur de contenció. A més, s’adequa l’enllumenat exterior del conjunt de la Font d’en Fargues.

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Binèfar entre la via Trajana i la rambla de Prim

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Binèfar. Es fa la renovació del paviment, proporcionant espais d’estada i descans per al veïnat i la incorporació de mobiliari urbà. També se’n fa l’adequació de l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica. A més, s’hi millora el sistema de recollida d’aigües, s’hi col·loquen nous embornals i se n’adequa el col·lector existent.

Finalització: novembre 2022

Gràcia

Millora dels jardins de Caterina Albert

L’actuació consisteix, bàsicament, en la millora de l’espai mitjançant la renovació de la vegetació arbustiva i la millora dels sistemes de reg i drenatge dels parterres.

Horta - Guinardó

Actuació de preservació del recinte arqueològic de l’entorn de la bateria antiaèria al Turó de la Rovira

Aquesta actuació a l’entorn de la bateria antiaèria que té per objectius: PRESERVAR les restes arqueològiques del recinte museogràfic de l’entorn de la bateria antiaèria i evitar el deteriorament del patrimoni històric derivat de l’ús intensiu. RESPECTAR el descans dels veïns del voltant. GARANTIR la seguretat del recinte i el seu entorn. EQUIPARAR el funcionament d’aquest espai al d’altres parcs públics de Barcelona oberts a la ciutadania que, a les nits, queden tancats. MANTENIR la permeabilitat de l’espai amb els diferents camins del Turó de la Rovira adequant un recorregut extern a la tanca que garanteixi les connexions. Els treballs consisteixen en la instal·lació d’una tanca configurada per barres d’acer, la creació d’un nou tram de camí a la banda nord i la reposició de la vegetació arbustiva que quedi malmesa amb l’actuació. Es preveuen cinc portes d’accés.

Gràcia

Reurbanització de la plaça del Poble Gitano

Es fa la reurbanització de la part sud d’aquesta plaça, un cop finalitzada la reurbanització de la part nord. L’actuació consisteix en baixar la zona d’estada a nivell de carrer, mitjançant la incorporació d’uns talussos enjardinats. També es construeix una rampa que permetrà un recorregut accessible que connecti el carrer amb l’esplanada central de la plaça i dues noves escales que salven el desnivell amb el carrer.

Implantació de carril bici a la via Augusta (tram Laforja-Ganduxer)

S’ implanta un carril bici a banda i banda de la via, a tocar de la vorera. Aquesta actuació s’emmarca en el projecte de de construcció de 32,6 quilòmetres nous de carril bici i la millora d’11,7 quilòmetres ja existents. L’objectiu és arribar al 2023 amb una xarxa total de 272 quilòmetres, per fer de Barcelona una ciutat més sostenible.