Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Millora del parc del Castell de l’Oreneta

Inclou diverses actuacions de millora en el parc del Castell de l’Oreneta, l’objecte de les quals és millorar el drenatge per resoldre així unes problemàtiques generals vinculades a l’erosió, que es troben en determinats punts del parc. Els principals treballs que es fan són: Incorporar petits murs de gabions per evitar l’erosió dels talussos. Millorar els camins que es troben deteriorats per les pluges, amb la implantació de sauló estabilitzat i cunetes. Millorar la infiltració d’aigua en el subsòl incorporant uns sistemes urbans de drenatge sostenible i gabions per reduir la velocitat de l’aigua i evitar arrossegaments de terra. Renaturalitzar talussos amb la plantació de vegetació de baix manteniment.

Finalització: juliol 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Ballester

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Ballester. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat, al costat muntanya, amb la corresponent xarxa de reg. A més, se soterren les línies de serveis existents i s’hi col·loquen nous embornals adequant el sistema de drenatge existent.

Finalització: juliol 2022

Ciutat Vella

Restauració de l’Hivernacle de la Ciutadella

L’actuació té com a objecte la restauració interior i exterior de l’Hivernacle i resoldre les patologies estructurals existents. L’actuació consisteix en executar els treballs de rehabilitació necessaris, al paviment, tancaments, coberta, façanes, etc. de l’edifici, i així deixar-lo enllestit per a l’ús d’hivernacle. Així mateix, es dota l’edifici d’un sistema de ventilació monitoritzat i humidificadors.

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de la cruïlla dels carrers Major del Rectoret amb Marco Polo

Aquests treballs tenen com a objecte la reparació i reurbanització del carrer Major del Rectoret, entre el c. Marco Polo i el núm. 135 del c. Major del Rectoret, per restablir la viabilitat i garantir l’estabilització dels marges i talussos de l’àmbit. Les obres consisteixen a restituir l’amplada, ferms i paviments, assegurant l’estabilitat, tant dels vials com del talús entre ambdós carrers.

Finalització: juliol 2022

Sants - Montjuïc

Treballs de reparació i millora al passeig de la Zona Franca, entre la pl. d’Ildefons Cerdà i el c. dels Motors

L’actuació té per objecte la millora del nou corredor bici d’aquest tram del passeig. Els treballs que es duen a terme, són el soterrament dels creuaments aeris del cablejat de semaforització, execució de mitjanes, pavimentació i senyalització horitzontal, entre d’altres actuacions. També s’incorpora urbanisme tàctic a l’encreuament amb el carrer del Cisell.

Finalització: juliol 2022

Eixample

Arranjament del carrer de Villarroel, entre Provença i av. Roma

Es millora l’espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Villarroel. L’actuació consisteix en la renovació i millora de les voreres del carrer de Villarroel, al tram assenyalat, així com la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També es fa la plantació de nou arbrat i es fan actuacions puntuals als embornals, desplaçant els que estiguin mal ubicats respecte als passos de vianants.

Finalització: juliol 2022