Última actualització: febrer 2024

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, “BIMSA”) amb NIF A-62320486 i domicili social a la Rambla del Poblenou 154, 3a i 4a planta, 08018 de Barcelona, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 47941, Foli 56, Full B 217617, Inscripció 78, manifesta que és propietària de la pàgina web www.bimsa.cat (en endavant, la “Web”) d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, la “LSSICE”).

El terme “Usuari/s” s’empra aquí per a referir-se a totes les persones majors d’edat que accedeixin a la Web.

 1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.

N.I.F.

A-62320486

Domicili social

Rambla del Poblenou 154, 3a i 4a planta, 08018 de Barcelona

Correu electrònic de contacte

info@bimsa.cat

Delegat de Protecció de Dades

dpo.bimsa@bcn.cat

 

 1. Compliment de la normativa aplicable

BIMSA ha adequat la Web al RGPD i a la LOPDGDD. Així mateix, ha posat en pràctica totes aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

 1. Principis que apliquem a la seva informació personal

Les dades subministrades a BIMSA per diferents medis, mitjançant coreu electrònic o formularis offline, o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de les seves dades, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat.

En el tractament de les seves dades de caràcter personal, apliquem els següents principis que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència:Sempre comptarem amb una base legal per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.  BIMSA l’informa que únicament es recull aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament i, únicament es tractaran les dades que hagi prestat per a la/es finalitat/s per a la qual/s se’l va informar.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats informades.
 • Principi de limitació del termini de conservació:  Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda entre les parts i/o els terminis de conservació previstos legalment.
 • Principi d’integritat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades per part de tercers.
 • Principi de confidencialitat: BIMSA, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’Usuari a les quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.
 • Principi d’exactitud de les dades: Tota la informació que l’Usuari facilita a BIMSA ha de ser veraç, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a BIMSA o a tercers.

BIMSA es reserva el dret d’excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

 

 1. Tractament de dades personals
  • Recollida i tractament de dades personals

Les dades subministrades a BIMSA per diferents mitjans, per correu electrònic o formularis de contacte offline o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de les seves dades, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat. L’Usuari ha de procurar no incloure dades personals i, en especial, dades de caràcter sensible, en les comunicacions que realitzi amb BIMSA.

BIMSA informa a l’Usuari que únicament recull aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament i, únicament es tractaran les dades que hagi prestat per a la/es finalitat/s per a la/es qual/s se’l va informar i, posteriorment, va autoritzar.

BIMSA, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’Usuari als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Tota la informació que l’Usuari facilita a BIMSA ha de ser veraç, i serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a BIMSA o a tercers.

BIMSA es reserva el dret a excloure dels serveis a tota Persona Usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

 • Finalitats del tractament

Les finalitats dels tractaments que realitza BIMSA de les dades personals de l’Usuari a través de la Web son:

Tractament de dades

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Període de conservació

Gestió de consultes

Gestionar les consultes realitzades al correu electrònic de BIMSA. info@bimsa.cat

Consentiment

12 mesos des de la resolució de la consulta.

Navegació de l’usuari

Seguiment de la navegació de l’usuari mitjançant l’ús de cookies (galetes), segons Política de Cookies.

Consentiment

Fins a la revocació del consentiment, i com a màxim 2 anys.

 • Categoria de dades personals

Tenint en compte les finalitats esmentades anteriorment, BIMSA recull i tracta les següents categories de dades de l’Usuari:

 • Dades de contacte: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i empresa, segons la informació que hagi aportat a través del correu de contacte de BIMSA.
 • També, a través de les cookies recollim determinada informació vinculada a la seva navegació. El tractament i finalitat de les cookies està explicat a la nostra Política de Cookies.

Per a obtenir més informació sobre la resta de tractaments de dades que BIMSA realitza, pot consultar el nostre Registre d’Activitats del Tractament a través d’aquest enllaç: veure RAT

 1. Menors d’edat

La present Web no està dirigida a menors d’edat.

 1. Tractament de les dades per part de tercers i cessions de dades

En funció de les finalitats per a les quals van ser recollides les dades personals, aquestes podran ser tractades per:

 • Personal autoritzat de BIMSA o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.
 • Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos els Jutjats i Tribunals quan així ho exigeixi la normativa aplicable
 • Tercers proveïdors de serveis externs que BIMSA contracti i que tinguin la condició d’encarregat del tractament [proveïdors de serveis d’IT que processen informació, servidors d’allotjaments, manteniment de suport a bases de dades, programari i aplicacions]. Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de la normativa de protecció de dades.

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència substancial d’actius, reorganització o liquidació de BIMSA, llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en la Web a una o més parts rellevants.

 1. Mesures de seguretat

BIMSA adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada  moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifrat que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de l’Usuari que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podrà portar a terme tècniques segures d’anonimat de les dades personals que tracta per a portar a terme la seva activitat. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé BIMSA posa tots els seus mitjans al vostre abast per evitar aquest tipus d’actuacions.

 1. Transferència internacional de dades

No cedim les dades personals de l’Usuari a tercers fora de l’Espai Econòmic Europeu. En el cas de realitzar-se transferències internacionals de dades, es prendran totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les dades.

 1. Drets dels interessats i el seu exercici

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, els Usuaris poden exercir els següents drets:

 • Dret d’accés: L’Usuari podrà preguntar a BIMSA si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir a aquestes.
 • Dret de rectificació: L’Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquests són inexactes o incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades: En el moment en què l’Usuari exerceixi aquest dret, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i continguts que s’integren en el seu perfil, es donaran de baixa i romandran bloquejats fins que finalitzi el període legal previst. Així mateix, en cas què l’Usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries BIMSA pugui prestar els serveis de la Web, BIMSA es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’Usuari, procedint a donant-li de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquesta.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: BIMSA deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius d’interès legítim imperiós o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l’Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, BIMSA li facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable en cas que tots dos disposin dels mitjans tècnics necessaris per a això.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.
 • Dret a revocar el consentiment donat en qualsevol moment.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: Si considera que BIMSA està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot presentar la seva reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/ca/).

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/), i dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades per escrit al domicili social de BIMSA o a l’adreça de correu electrònic dpo.bimsa@bcn.cat, amb REF.: “Protecció de Dades”

 1. Consentiment de l’Usuari

L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat en cas de facilitar dades personals a BIMSA.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a BIMSA davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

 1. Oposició o revocació del tractament de dades

Si vostè ha donat el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals, pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment. Pot comunicar la seva revocació a dpo.bimsa@bcn.cat.

No obstant l’anterior, malgrat qualsevol oposició o revocació realitzada, és possible que estiguem legalment obligats a conservar les dades.

Addicionalment, també pot oposar-se i revocar el seu consentiment en qualsevol moment al tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitàries. Les dades de contacte pot trobar-les en el Punt 1

 1. Enllaços a altres llocs web

Aquesta Web conté enllaços o vincles a altres llocs web no gestionats per BIMSA, de manera que, BIMSA no exerceix cap control sobre aquests, ni respon de la informació a la qual tenen accés. El tractaments de dades personals per BIMSA relatius a enllaços de la Web es per que els licitadors puguin accedir a la Plataforma de licitació electrònica de BIMSA.

Preguem que visiti aquests llocs web directament per obtenir informació sobre la seva Política de Privacitat en la qual es proporciona informació sobre la protecció de dades, la seguretat, l’obtenció de dades i les disposicions relatives a la transmissió de les dades. BIMSA no serà responsable de cap acció adoptar per o dels continguts d’aquests llocs web.

Llevat que BIMSA així ho hagués autoritzat de forma prèvia i per escrit, no es podrà inserir un “link”, “hyperlink”, “framing” o vincle similar a la Web.

En cas de seguir-nos a les xarxes socials com, revisi les seves polítiques de privacitat per a obtenir informació sobre com tracten i comparteixen les seves dades personals, ja que BIMSA no exerceix cap control sobre ells ni té cap mena de responsabilitat respecte a la informació a la qual tenen accés les xarxes socials.

 1. Canvis en la Política de Privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en que es recullin aquestes dades.

BIMSA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat amb efecte des de la data de publicació de tals modificacions en la Web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’accedeixi a aquesta. Si en algun moment decidim fer ús de dades personals de manera diferent a la qual es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l’Usuari per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

 1. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per l’Usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals físics com comunicacions per correu electrònic, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.

 1. Cookies (galetes)

L’accés a la Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari perquè el servidor recordi una certa informació. Aquesta informació permet identificar-li posteriorment com un Usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica sobre l’ús i operativitat de la Web.

Aquesta web utilitza únicament cookies tècniques necessàries. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Cookies.