Concurs dels projectes de quatre nous eixos verds del programa Superilles

11 maig, 2021

L’objecte del concurs és seleccionar els quatre equips redactors del “Document de Model d’espai públic dels Eixos verds”, on es definiran els criteris de la nova xarxa d’eixos verds del programa Superilles a la ciutat, així com la redacció dels projectes de reurbanització dels carrers del Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte de Borrell.

Tot seguit es relacionen els lemes dels quatre equips guanyadors del concurs d’idees a una volta, ordenats de més a menys puntuació.

 

Projectes presentats al concurs d’eixos verds (PDF. 101 Mb)

1. Caminar des del centre

2. DE SOL A SÒL (Variants i Invariants)

3. GIRAVERD

4. Galeries de vida