Comença l’enderroc de l’edifici de l’antiga Clínica Quirón

16 octubre, 2014

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA), ha iniciat les tasques de demolició amb pinça de l’edifici de l’antiga Clínica Quirón, situat a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, números 5-11, al barri de la Salut del districte de Gràcia.
Els treballs d’enderroc van començar a finals de juliol i està previst que finalitzin al desembre, deixant un solar de 1.914,00m2 de superfície. Les plantes superiors de l’antiga clínica s’han enderrocat manualment i utilitzant microrobots trencadors comandats a distància. A partir d’ara, un cop desconstruïdes les plantes superiors, s’ha incorporat maquinària pesant, emplaçada a nivell de carrer. En concret, la màquina que treballa ara té un braç de 25 metres i el seu pes és de 50 tones.
L’edifici que s’està enderrocant és un antic edifici hospitalari entre mitgeres construït el 1970. Consta de planta soterrani, planta semisoterrani, planta baixa, sis plantes pis i àtic (planta setena). La previsió és que la desconstrucció, d’un volum aproximat de 43.635,94 m3, i el condicionament del solar finalitzi a finals de desembre.
Un cop enderrocat l’edifici fins a les plantes soterrani, es farà un reblert amb àrid de reciclatge procedent de la pròpia desconstrucció i una capa d’acabat amb sauló, a nivell de carrer. Es protegiran i impermeabilitzaran (tant per sobre com per sota rasant) les mitgeres afectades i es farà un tancament del solar. Dins l’àmbit de l’edifici existeixen dos centres de transformació elèctrica de companyia (actualment en servei), que es conserven, protegint-los i impermeabilitzant-los durant i després de l’enderroc.
Aquests treballs han de permetre avançar en el procés per a la construcció dels futurs equipaments en aquest espai. D’acord amb la proposició aprovada, per unanimitat, al Plenari de Gràcia de la setmana passada, el govern presentarà en el termini de dos mesos un calendari de reunions amb els veïns i els Grups Municipals per tal de definir el Pla d’Equipaments del solar de l’antiga Clínica Quirón.