Reurbanització dels entorns del Mercat de Sants

20 setembre, 2013

El projecte desenvolupa la urbanització dels carrers tractant l’espai, les voreres i calçada integrant-les en una única calçada en V, que permet desenvolupar la mobilitat de l’entorn amb criteris de prioritat invertida, donant prioritat al vianant davant del vehicle, canviant de circulació algun tram de carrer i obligant d’aquesta manera a disminuir la velocitat dels vehicles en el seu pas per l’entorn.

Els criteris desenvolupats en el projecte cerquen diversos objectius entre els que destaquen: potenciar socialment l’àmbit.; dignificar tot l’espai amb materials de qualitat; dinamitzar la zona comercial (mercat i petit comerç); integrar en la urbanització les rampes projectades dins de la rehabilitació del mercat; dotar d’arbrat d’alineació els carrers; millorar l’accessibilitat als vehicles d’emergències; millorar l’enllumenat exterior; i soterrar els serveis aeris existents.

També l’actuació contempla integrar les pendents i les rasants amb les entrades dels projectes d’urbanització del mercat i del carrer d’Antoni Capmany. Renovar i integrar en la nova urbanització els elements de mobiliari urbà i els contenidors, dotar la zona d’aparcaments de bicicletes i de mobiliari urbà, renovar les xarxes de serveis i enllumenat, plantació de nou arbrat i tractament específic de les cantonades per fer compatible el pas de vianants i el gir dels camions que accedeixen al mercat.