Un jardí d’alzines al costat del Mercat dels Encants

16 setembre, 2014

La vegetació i el verd tenen una gran importància en la urbanització provisional de la banda mar de la plaça de les Glòries. En aquest sentit, al costat del Mercat dels Encants de Barcelona s’hi ubicarà un jardí d’alzines amb els exemplars recuperats de l’antic parc de les Glòries (A. Arriola, A. Juanmartí, B. Figueras, arquitectes, 1992), en un espai que serà visitable durant el dia, amb àrea d’estada inclosa.

Es tracta d’un bosquet que farà de viver provisional per a les més de dues-centes alzines que actualment resten plantades als entorns de Glòries, protegides de l’obra d’enderroc de l’anella. L’arbrat serà traslladat posteriorment al emplaçament definitiu establert pel projecte Canòpia Urbana” ideat per l’equip d’arquitectes i paisatgistes d’Anna Coello i Agence Ter, guanyadors del Concurs.

Serà un jardí obert durant el dia i tancat a les nits per tal de garantir la preservació i conservació de l’arbrat que acull. S’ubica a l’illa definida pels carrers de Los Castillejos, Casp, l’avinguda Meridiana i el nou traçat de l’avinguda de la Gran Via de les Corts Catalanes, de més de 7.600 m2.

Les alzines ocuparan una superfície entorn als 5.000 m2. La zona on s’ubiquen els arbres té un tractament molt natural amb paviments tous de terra i/o sauló. L’altra zona disposa de paviments més urbans. Les alzines es disposen en contenidors. El jardí es troba totalment envoltat per una tanca perimetral conformada per gabions prefabricats reomplerts amb pedres i terres originades de la deconstrucció de l’anella viaria, conformant un encerclat parcialment transparent. La utilització dels gabions, més enllà d’element constructiu reutilitzable en si mateix, esdevé un element compositiu singular que es repeteix en diferents llocs de l’entorn de Les Glòries, com ara la mateixa caseta per a guardar eines de treball, amb tancament perimetral de gabions.

Aquest jardí d’alzines complirà una doble funció: viver d’arbres per a la guarda i conservació provisional de les alzines, i per altra esdevenir un espai educatiu i de divulgació ambiental entorn a la jardineria. L’espai d’aquest jardí interior inclourà recorreguts i itineraris de passeig per a vianants així com una àrea formativa de jardineria per a escoles. També s’ha previst la construcció d’una caseta per a guardar eines de treball i elements complementaris per les visites escolars i un espai d’oci i estada.