Filtra

Sant Andreu

Aparcament a sota de la biblioteca José Barberò

Aquest aparcament se situa dins de l’àmbit comprès entre els carrers Galícia, Torné i el carrer per a vianants de nova creació anomenat Nou carrer de Torné”, al barri de la Trinitat Vella. L’aparcament es distribueix en dues plantes subterrànies. La superfície construïda és de 3.300 m2 aproximadament i el número de places són 118 (3 places adaptades).

Finalització: gener 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de la seguretat vial al carrer Craywinckel

La importància creixent del carrer Craywinckel com a petit eix comercial dins del barri del Putxet, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, el converteix en pol d’atracció per als veïns. Es pretén adequar el sentit del trànsit al triangle format pels carrers Craywinckel, República Argentina i Passeig Sant Gervasi i es canvia el sentit dels carrers Lucà i Hurtado. D’aquesta manera es millora notablement la mobilitat de la zona i la mobilitat dels vianants.

Finalització: desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Margalló

Es fa la remodelació del carrer Margalló, entre els carrers Major del Rectoret i del Vesc, amb l’objectiu de millorar la mobilitat d’aquest carrer. S’actua a la calçada i s’amplien les voreres. S’eixampla la plataforma que permet el gir del bus de barri per tal de millorar-ne l’accessibilitat. A la part del carrer, on el desnivell és més pronunciat, s’instal.la una barana nova i es substitueix l’existent. Es col·loquen papereres i es millora l’enllumenat.

Finalització: desembre 2010

Sants - Montjuïc

Remodelació de la plaça de Bonet i Muixí

La raó fonamental de la proposta es la millora de la qualitat i la clarificació de l’espai, així com la renovació del paviment. La urbanització de la plaça pretén ordenar i millorar el paisatge urbà d’aquest espais, potenciant les zones de vianants i peatonalitzant totalment algunes d’elles, que encara permeten l’accés puntual de tràfic rodat.

Finalització: desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Alfons XII

L’objectiu principal de la remodelació del carrer Alfons XII, entre la Travessera de Gràcia i el carrer dels Madrazo, és millorar-ne les condicions d’ús i adequar-lo a la normativa vigent. L’actuació consisteix en millorar la viabilitat, ampliació de voreres, incorporació d’arbrat i nou enllumenat públic, entre d’altres.

Finalització: desembre 2010

Sant Martí

Urbanització de l’esplanada Fòrum

La urbanització de l’Esplanada Fòrum 3ª fase, iniciada el 2004, recull el conjunt d’actuacions previstes per a després del Fòrum de les Cultures 2004 que completen l’Esplanada del Fòrum . Aquest conjunt d’actuacions comprèn la urbanització del fragment d’esplanada fins a la vora de la depuradora, així com l’execució d’una sèrie d’elements nous (xemeneies, rampes…). La superfície total urbanitzada en aquesta tercera fase de 15.730 m2.

Finalització: desembre 2010