Concurs del manual d’aplicació de criteris d’intervenció i d’interpretació del Rec Comtal

10 novembre, 2020

El concurs s’emmarca al voltant del Rec Comtal, com a eix vertebrador de la ciutat, amb interès tant històric com patrimonial, que cal recuperar, preservar i potenciar dins l’estructura urbana.

L’objecte del concurs és analitzar tres trams diferents i proposar una actuació que potenciï i recuperi l’essència del traçat, seguint les directrius establertes al Pla Director de 2017.

Les propostes han de permetre una lectura unitària del conjunt a la ciutat, fent-lo reconeixible a través de les actuacions proposades.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

.

1. PASSEIG REC COMTAL

plafó PASSEIG REC COMTAL 

 

2. LA FORMA DE L’AIGUA

plafó LA FORMA DE L’AIGUA

 

3. AIGUA2020

plafó AIGUA2020