Filtra

Sant Martí

Construcció d’una nova àrea d’esbarjo de gossos al Parc de Sant Martí

Es fa la reurbanització d’un espai al de Sant Martí per tal de crear una àrea d’esbarjo de gossos. L’actuació preveu, principalment, la instal·lació de jocs d’agilitat canina, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador i nova vegetació.

Ciutat Vella

Millora a la rambla del Raval, plaça de Vázquez Montalbán i plaça de Salvador Seguí

L’actuació té per objecte fer unes intervencions puntuals a la rambla del Raval, la plaça de Vázquez Montalbán i la plaça de Salvador Seguí, per potenciar els usos veïnals i sobretot, afavorir la connexió entre els tres espais per als vianants. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la generació de nous espais de joc i d’estada, la configuració de nous recorreguts de vianants, la creació de nous parterres i la reordenació dels existents, i la plantació de nou arbrat. També es renova l’enllumenat i es col·loca nou mobiliari urbà.

Eixample

Reurbanització als carrers del Comte Borrell i del Parlament

L’actuació té per objecte transformar aquests trams de carrers per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles de la ciutat de Barcelona. Es duen a terme les tasques necessàries per a generar zones d’estada i lúdiques i una gran plaça a l’encreuament dels carrers del Comte Borrell i Parlament. Es fan treballs de pavimentació i s’hi col·loquen jardineres amb vegetació i nou mobiliari urbà.

Ciutat Vella

Reforma interior dels locals per acollir un equipament municipal

Al carrer de Sant Oleguer, 5-7 i 9-11. L’adequació de la planta baixa d’aquests locals al carrer de Sant Oleguer, per tal d’acollir diferents espais d’entitats. Es fa la redistribució de l’espai interior, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris pel correcte funcionament dels equipaments.

Horta - Guinardó

Reurbanització del carrer de Nínive

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels vianants de la zona connectant el carrer de Nínive i el recinte hospitalari de la Vall d’Hebron, així com senyalitzar els recorreguts per a vianants dins l’esmentat recinte. L’actuació consisteix bàsicament, en una nova pavimentació amb material antilliscant i la instal·lació d’unes escales que salvaran el desnivell existent. També es fa la col·locació de nous bàculs d’enllumenat i la millora de la xarxa de clavegueram.

Sants - Montjuïc

Adequació interior del local al carrer de Tarragona, 141 per acollir les oficines SAIER

Es fan treballs d’adequació a la planta baixa de l’edifici del carrer Tarragona nº 141, per tal d’acollir les oficines del SAIER, (Servei d’Ajuda a l’Immigrant; Estranger i Refugiat). Les obres consisteixen en la redistribució de l’espai interior del local, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament de l’equipament.