Filtra

Ciutat Vella

Reurbanització dels jardins de les Voltes d’en Cirés

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels carrers i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà, la renovació de l’enllumenat i el soterrament de les línies aèries existents. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: febrer 2019

Nou Barris

Rehabilitació de l’església de Sant Rafael

L’actuació consisteix en la rehabilitació integral del porxo d’accés, la coberta, les façanes, el campanar i la part central de l’església, amb l’objectiu que l’edifici recuperi en gran part la seva imatge original.

Finalització: febrer 2019

Ciutat

Carril bici a l’av. d’Albert Bastardas, als carrers del General Batet i Torre Melina i a l’av. Manuel Azaña, des del c. del General Batet i l’av. de Xile

Construcció de carril bici que comporta les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: febrer 2019

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça dels Drets dels Infants

L’actuació té per objecte recuperar la plaça i convertir-la en un espai públic més agradable i accessible. Les obres permeten eliminar els desnivells existents i crear un espai d’estada. També es reubiquen els quadres elèctrics d’enllumenat públic, s’incorpora nou arbrat i mobiliari urbà.

Nou Barris

Reurbanització de la plaça Sóller

L’actuació té per objecte convertir la plaça Sóller en un gran espai més agradable i accessible. S’eliminen els desnivells existents i es creen itineraris accessibles per als vianants. A més, s’incorporen espais amb usos diferenciats com una zona de jocs infantils més àmplia, un àrea d’esbarjo de gossos i diversos equipaments per a la pràctica de l’esport urbà. També s’arranja la zona del llac i s’incorpora nova vegetació que enriqueixi la biodiversitat de l’espai urbà. Amb les obres es renoven el paviment, la xarxa de reg, el mobiliari urbà i l’enllumenat, amb tecnologia LED.

Horta - Guinardó

Urbanització del tram cobert de la ronda de Dalt

Aquesta actuació té per objecte urbanitzar el tram de la ronda de Dalt on, els darrers mesos, s’han dut a terme els treballs de cobertura. Amb aquest actuació es crea un nou passeig central de 3.800 m² que disposa d’una franja de vegetació al costat muntanya i un espai pavimentat per als pas dels vianants a la banda mar. Hi ha zones d’estada, jocs infantils i una plaça polivalent per al veïnat.