Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Reurbanització de la plaça de la Font d’en Fargues

Es recupera l’esplanada existent tot creant quatre espais amb usos diferents; zona de pícnic, zona d’esbarjo, zona mirador i espai generacional. Es millora l’accessibilitat de l’àmbit amb la creació d’itineraris. També, es fan tasques d’enjardinament amb la corresponent xarxa de reg i s’hi col·loca mobiliari urbà. A més, es dota l’espai de l’enllumenat necessari, se soterren els serveis actualment en xarxa aèria i es porta servei d’aigua potable i electrificació al quiosc i als serveis sanitaris.

Horta - Guinardó

Millora dels talussos de la ciutat al carrer del Santuari i al carrer del Penyal

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge. Per aquest motiu, s’impulsen les actuacions de millora dels talussos de la ciutat.

andreCiutatEixampleHorta - GuinardóSant Martí

Implantació de carril bici als carrers de Rosselló, Freser i pg. de Maragall, tram entre els carrers d’Olesa i de Los Castillejos

Al c. Rosselló es defineix un carril bici unidireccional i segregat a tocar de la vorera, a l’esquerra de la circulació; al c. Freser, a la dreta; al pg. Maragall dos carrils de circulació unidireccionals, al costat de la vorera, per a cada sentit de la circulació. Primer es fa l’ampliació de la vorera banda mar del c. Freser, i la reordenació de la cruïlla dels carrers Conca i Còrsega, on es crea un espai d’estada amb mobiliari urbà i parterres amb vegetació. Després, es fa la implantació del carril bici a tot l’àmbit.

Horta - Guinardó

Millora dels talussos de la ciutat – Jardins de Juan Ponce i carrer de Mühlberg

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge.

Horta - Guinardó

Millora de l’espai entre el carrer de Vayreda i l’escola Baloo

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat a l’àmbit situat entre el carrer de Vayreda i l’Escola Baloo. Es duen a terme les actuacions necessàries per a millorar l’accessibilitat als habitatges, equipaments i zones d’estada així com els diferents recorreguts perimetrals i interns a l’àmbit. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram, s’incorporarà nou mobiliari urbà i noves plantacions amb la corresponent xarxa de reg. A més, es fan unes actuacions per al control del pas de porcs senglars cap a les zones habitades.

Finalització: novembre 2022