Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Millora de l’espai entre el carrer de Vayreda i l’escola Baloo

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat a l’àmbit situat entre el carrer de Vayreda i l’Escola Baloo. Es duen a terme les actuacions necessàries per a millorar l’accessibilitat als habitatges, equipaments i zones d’estada així com els diferents recorreguts perimetrals i interns a l’àmbit. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram, s’incorporarà nou mobiliari urbà i noves plantacions amb la corresponent xarxa de reg. A més, es fan unes actuacions per al control del pas de porcs senglars cap a les zones habitades.

Finalització: novembre 2022

Horta - Guinardó

Restauració dels elements patrimonials de la plaça de la Font d’en Fargues

L’actuació consisteix en restaurar i posar en valor els elements patrimonials i millorar-ne el seu estat. Es duu a terme la restauració dels elements originals del quiosc modernista, de la font i la gruta, creats a principis del segle XX per l’arquitecte Roc Cot. També es rehabilita la porta de l’antiga planta d’envasament, i el mur de contenció. A més, s’adequa l’enllumenat exterior del conjunt de la Font d’en Fargues.

Horta - Guinardó

Actuació de preservació del recinte arqueològic de l’entorn de la bateria antiaèria al Turó de la Rovira

Aquesta actuació a l’entorn de la bateria antiaèria que té per objectius: PRESERVAR les restes arqueològiques del recinte museogràfic de l’entorn de la bateria antiaèria i evitar el deteriorament del patrimoni històric derivat de l’ús intensiu. RESPECTAR el descans dels veïns del voltant. GARANTIR la seguretat del recinte i el seu entorn. EQUIPARAR el funcionament d’aquest espai al d’altres parcs públics de Barcelona oberts a la ciutadania que, a les nits, queden tancats. MANTENIR la permeabilitat de l’espai amb els diferents camins del Turó de la Rovira adequant un recorregut extern a la tanca que garanteixi les connexions. Els treballs consisteixen en la instal·lació d’una tanca configurada per barres d’acer, la creació d’un nou tram de camí a la banda nord i la reposició de la vegetació arbustiva que quedi malmesa amb l’actuació. Es preveuen cinc portes d’accés.

Horta - Guinardó

Reurbanització del carrer d’Olvan

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i la mobilitat del c. d’Olvan i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres i la incorporació de nous passos de vianants, el soterrament de les línies de serveis aèries i la col·locació de mobiliari urbà. També s’adequa l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: agost 2022

Horta - Guinardó

Millora del Turó de la Rovira, al carrer de Mühlberg

Es fan treballs de millora d’un àmbit del Turó de la Rovira. L’objectiu de l’actuació és la preservació i la millora de l’espai natural, permetent l’accés i el gaudi de les persones. Els treballs principals són la neteja del terreny, la millora de l’accessibilitat, la incorporació d’elements de delimitació dels camins, l’aplanament dels recorreguts i la plantació de vegetació per tal de regenerar els hàbitats.

Finalització: juny 2022