Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Binèfar entre la via Trajana i la rambla de Prim

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Binèfar. Es fa la renovació del paviment, proporcionant espais d’estada i descans per al veïnat i la incorporació de mobiliari urbà. També se’n fa l’adequació de l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica. A més, s’hi millora el sistema de recollida d’aigües, s’hi col·loquen nous embornals i se n’adequa el col·lector existent.

Finalització: novembre 2022

Sant Martí

Millora de la connectivitat del pont del carrer de Santander i entorns

Es fan obres al pont del carrer de Santander i entorns amb les quals es millora la connectivitat de vianants i bicicletes entre els barris de la Verneda i la Pau i el del Bon Pastor. Les obres consisteixen en la construcció de dues passeres adjacents al pont existent, que acullen les voreres i un nou carril bici unidireccional, a cada banda, entre d’altres millores. La calçada del pont roman com fins ara, amb un carril de circulació per sentit. A més, s’incorpora mobiliari urbà, enllumenat, parterres amb vegetació i s’hi planta nou arbrat. També es millora el drenatge de les aigües pluvials de l’àmbit d’actuació.

Sant Martí

Rehabilitació de la Nau Foseco, recinte industrial l’Escocesa

Es rehabilita la nau Foseco, recinte industrial de l’Escocesa, es tracta d’una nau amb coberta a dues aigües. La seva rehabilitació conservarà i protegirà al màxim els elements estructurals. Es manté la volumetria original de la nau, i es proposen unes divisions entre taller que siguin mòbils i que no arribin al sostre per mantenir la visió interior de tot el conjunt. A les façanes es recuperen les obertures originals. El nou programa que s’ubicarà en aquesta nau serà un centre de creació artística, basat principalment en les arts plàstiques. La nau acollirà tallers per artistes, una galeria expositiva, que estarà complementat per la sala d’instal·lacions i pel passadís de circulació.