Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Pacificació d’entorns escolars Escola Dovella

Es pacifica l’entorn escolar de l’Escola Dovella. L’objectiu és implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.

Finalització: maig 2022

Sant Martí

Rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto per ubicar-hi una incubadora d’empreses creatives

Es fa la rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto, ubicada al carrer dels Ferrers 11-15, que acull una incubadora d’indústries creatives, amb l’objectiu de recuperar aquest edifici fabril d’interès patrimonial. Així, es dona resposta a un nou programa d’equipament públic i convertir Palo Alto en el nou espai de referència de l’emprenedoria creativa de la ciutat. Es duen a terme treballs de rehabilitació del conjunt de les façanes de l’edifici i la reforma interior de les quatre plantes de la nau E01 i de la planta tercera de la nau E02. També es fa una petita actuació d’urbanització en l’espai del pati adjacent a l’edifici.

Sant Martí

Remodelació de l’av. Meridiana. Tram Mallorca – Navas /Estivill

Aquesta actuació té per objecte convertir, un nou tram de l’avinguda, en un eix cívic que afavoreixi la connexió dels barris. Així es dona continuïtat a la remodelació ja executada, en el tram entre Aragó i Mallorca. La reforma de la Meridiana suposa, com es pot veure al tram ja reurbanitzat, més espai per als vianants, guanyar zones d’estada per al veïnat, la creació de noves zones verdes amb la plantació de vegetació i nou arbrat i es redueixen els carrils de circulació. Amb aquesta actuació, a més, es potencia l’ús de la bicicleta amb la incorporació d’un carril que discorre en doble sentit per l’eix central, franquejat per dues alineacions amb arbrat i vegetació. També es dur a terme la renovació de la il·luminació, la millora de la xarxa de clavegueram i la implantació de nou mobiliari urbà.

Finalització: maig 2022

Sant Martí

Millora del carrer de Xavier Nogués i adequació de l’enllumenat d’un tram del carrer d’Alfons el Magnànim

L’actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, per tal d’afavorir-ne els itineraris. L’actuació consisteix en la renovació del paviment, incorporant plataforma única, la instal·lació de nou enllumenat, nou mobiliari urbà i s’adequa la xarxa de clavegueram del carrer de Xavier Nogués i del passatge comercial. A més s’hi planta nou arbrat. També es renova l’enllumenat del costat Llobregat del carrer d’Alfons el Magnànim, entre els carrers de Cristóbal de Moura i Llull. D’altra banda, per tal de millorar la mobilitat, es construeix una rampa d’accés des de la rambla de Prim cap al Centre d’Atenció Primària Besòs.

Finalització: abril 2022

Sant Martí

Reurbanització del lateral de la Gran Via a l’entorn de l’Escola Casas

Es reurbanitza l’espai que envolta el centre escolar, per tal de donar prioritat als vianants i oferir a l’alumnat i als pares i mares un accés segur a l’escola. S’actua al lateral muntanya de la Gran Via entre el c. de Bilbao i la rambla del Poblenou. S’amplia la vorera, es guanya un carril bici, s’hi planta arbrat i s’instal·la una nova parada de bus escolar. Després de les obres, aquest tram només tindrà un carril per a busos, taxis i veïnat. També es reurbanitza la plaça entre els carrers de Guatemala, Joan de Malta, Monturiol i la Gran Via, on es fan uns itineraris interiors,una àrea de jocs infantils i d’estada amb parterres i nou arbrat.

Sant Martí

Rehabilitació de la masia de Can Miralletes

Es fa la rehabilitació d’aquesta masia, a l’interior dels jardins de Can Miralletes, entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret, Conca i Indústria. Els treballs que es duen a terme són la consolidació estructural i la redistribució dels espais interiors. També es fa l’adequació de l’accés a l’exterior, per acollir nous serveis auxiliars als jardins. A més, s’adeqüen les façanes i les cobertes, mantenint l’aspecte actual de la masia.