Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Centre de Serveis Socials Sant Gervasi al carrer Arimón, 7

Es tracta de la nova construcció d’un Centre de Serveis Socials. El projecte del nou edifici consta de planta soterràni, planta baixa i planta pis, amb unes superfícies construIdes de 184,5m2, 188,3m2 i 190,3m2 respectivament. Per ús d’oficines. L’edifici s’ubica a la cantonada dels carrers Berlinés i Arimón. Es deixa un espai sense edificar de 10,95m per tal de preservar l’arbre catalogat existent.

Finalització: juliol 2012

Sants - Montjuïc

Reurbanització de la Plaça de les Navas

La urbanització de la plaça incorpora xarxes de sanejament i enllumenat, zona de jocs infantils i àrea de manteniment per a gent gran, així com la plantació de nou arbrat. La circulació de vehicles privats només es permetrà per tal d’accedir als guals particulars i comerços, i es produirà per unes zones clarament delimitades on els vehicles coexistiran amb els vianants.

Finalització: juliol 2012

Sant Andreu

Remodelació del carrer de Virgili, entre el c. Parellada i la Rbla Onze de Setembre

L’actuació consisteix en l’eliminació d’un carril d’aparcament i ampliació de voreres. Es fa accessible tot el tram i es soterren les línies aèries. Renovació del paviment. Col·locació d’una nova xarxa d’enllumenat públic. Reubicació dels embornals existents i execució de nous. Plantació d’arbrat i instal·lació de xarxa de reg. Redistribució del mobiliari urbà.

Finalització: juliol 2012

Nou Barris

Centre de Serveis Socials Roquetes, c. Vidal i Guasch

La finalitat de les actuacions als centres de serveis socials depèn del tipus d’intervenció de cada actuació, ja siguin de remodelació, ampliació o bé obra nova. En tots els casos el denominador comú és adaptar els centres als requeriments i necessitats del nou model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona, dotant-los de les condicions d’accessibilitat, de seguretat, d’habitabilitat, de comfort, organitzatives i de senyalització, correctes.

Finalització: juliol 2012

Gràcia

Reforma de la Violeta per a centre de cultura popular

La Violeta és un edifici de 1893 de l’arquitecte Jaume Gustà i Bondia, que és de l’ajuntament de Barcelona des de 2004. La proposta té com a premisa la conservació dels elements arquitectònics més significatius de l’edifici com la façana i els d’importància sòcio-cultural, com el bar i el teatre. Però també es preten reconfigurar l’esquema distributiu de l’edifici original, adaptant-lo als nous requeriments normatius i argumentant la seva capacitat funcional.

Finalització: juny 2012

Sants - Montjuïc

Equipament sociocultural al carrer Albareda 22-24

Construcció d’un nou edifici destinat a equipament sociocultural amb una superfície de 1.892m2. L’equipament es desenvolupen activitats adreçades al veïns i associacions del barri. A la planta soterrani hi ha la sala d’actes d’ús polivalent. A la planta baixa hi trobem l’accés,i el pati. A la planta primera l’oficina de gestió, la sala d’exposicions i un taller. A la planta segona l’assaig musical. I a la planta tercera hi ha els espais relacionats de les activitats del barri.

Finalització: juny 2012