Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Execució de carril bici al carrer de Manso entre Comte Borrell i l’av. Del Paral·lel

Implantació d’un carril bici segregat, en sentit Llobregat, d’uns 400 metres de longitud, suprimint un carril de circulació entre els carrers de Viladomat i Calàbria. Es duen a terme treballs de fresat i aglomerat del paviment del carril bici, de pintura i de col·locació de peces separadores i pilones. També es fan altres millores puntuals.

Sant Martí

Substitució de la coberta de l’antiga nau industrial del c. de Pallars 217

L’objecte dels treballs és retirar les plaques de fibrociment que configuren la coberta i substituir-la per una de provisional, que protegeixi l’edificació de l’aigua. La retirada del fibrociment es realitza confinant l’espai amb una lona de cobriment, que garanteixi el control de l’extracció, i se segueixen tots els procediments de seguretat que marca la normativa vigent.

GràciaHorta - Guinardó

Transformació del carrer de Pi i Margall

L’actuació té per objecte convertir aquest carrer en un eix cívic amb prioritat del vianant, que forma part de la xarxa de corredors verds de la ciutat i connecta el parc de les Aigües amb la pl. d’en Joanic. Es fa l’ampliació de les voreres, que tenen una alternança d’amplades a una i altra banda del carrer, creant així, espais d’estada i zones de passeig. S’incorporen parterres de diferents formes i dimensions, amb diversitat d’espècies vegetals i també s’hi planta nou arbrat.

Sants - Montjuïc

Execució de carril bici al carrer de Sants entre la riera Blanca i el carrer d’Arizala

Actuació per a implantar un carril bici unidireccional segregat, en sentit L’Hospitalet, d’uns 300 metres de longitud. El recorregut s’adapta a les diferents seccions que té aquesta via. Es fan treballs de semaforització i les noves canalitzacions, també s’actuarà a la calçada, per trams, fent la senyalització del carril, el fresat i aglomerat del paviment i la readaptació de la resta de carrils de circulació. A més, es fan treballs de pintura i la col·locació de peces separadores i pilones.

Ciutat VellaEixample

Millora de la cruïlla del carrer de Balmes amb Pelai

L’objecte és millorar l’espai i els recorreguts dels vianants. Es duu a terme l’ampliació de la vorera de la cruïlla del c. Pelai amb el c. Balmes (costat muntanya, banda Llobregat), que permet la incorporació d’un nou pas de vianants que dona continuïtat al carrer Pelai en sentit longitudinal. A part de l’eixamplament de les voreres del costat muntanya, també es fa el desplaçament i ampliació dels passos de vianants del carrer de Pelai, l’adequació de la semaforització, la reordenació de carrils de circulació, etc.