Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Reurbanització del carrer de Piquer

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Es fa l’ampliació de les voreres i la implantació de plataforma única a les cruïlles amb els carrers Lafont i Cabanes. A més, s’incorpora mobiliari urbà, es renova part de l’arbrat i s’hi instal·la nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents.

Sant Martí

Rehabilitació de la Nau Foseco, recinte industrial l’Escocesa

Es rehabilita la nau Foseco, recinte industrial de l’Escocesa, es tracta d’una nau amb coberta a dues aigües. La seva rehabilitació conservarà i protegirà al màxim els elements estructurals. Es manté la volumetria original de la nau, i es proposen unes divisions entre taller que siguin mòbils i que no arribin al sostre per mantenir la visió interior de tot el conjunt. A les façanes es recuperen les obertures originals. El nou programa que s’ubicarà en aquesta nau serà un centre de creació artística, basat principalment en les arts plàstiques. La nau acollirà tallers per artistes, una galeria expositiva, que estarà complementat per la sala d’instal·lacions i pel passadís de circulació.

Ciutat Vella

Restauració de l’Hivernacle de la Ciutadella

L’actuació té com a objecte la restauració interior i exterior de l’Hivernacle i resoldre les patologies estructurals existents. L’actuació consisteix en executar els treballs de rehabilitació necessaris, al paviment, tancaments, coberta, façanes, etc. de l’edifici, i així deixar-lo enllestit per a l’ús d’hivernacle. Així mateix, es dota l’edifici d’un sistema de ventilació monitoritzat i humidificadors.

Sant Martí

Nou accés al Port Olímpic

Es crea un nou accés per a vianants i vehicles al Port Olímpic, que es convertirà en la nova porta d’entrada a aquest espai. El nou accés es farà des de l’avinguda del Litoral, als peus de la torre Mapfre, i permetrà salvar el desnivell que hi ha entre la cota de la ciutat i el port. El vial desembocarà entre els antics locals d’oci nocturn.

GràciaHorta - Guinardó

Transformació del carrer de Pi i Margall

L’actuació té per objecte convertir aquest carrer en un eix cívic amb prioritat del vianant, que forma part de la xarxa de corredors verds de la ciutat i connecta el parc de les Aigües amb la pl. d’en Joanic. Es fa l’ampliació de les voreres, que tenen una alternança d’amplades a una i altra banda del carrer, creant així, espais d’estada i zones de passeig. S’incorporen parterres de diferents formes i dimensions, amb diversitat d’espècies vegetals i també s’hi planta nou arbrat.