Filtra

Gràcia

Soterrament de les línies aèries a la illa E6

Se soterren les línies aèries de telefonia, elèctrica i d’enllumenat públic als carrers Ventalló (entre els carrers Taxdirt i Encarnació), Torrent Mariner i passatge Nogués (entre la Trav. de Gràcia i el c. Pare Laínez), el que es coneix com a la Illa E-6 de Gràcia. Amb aquests treballs es completa l’actuació iniciada amb la fase I, ja executada.

Finalització: Gener 2012

Ciutat Vella

Reforma de l’estructura de l’equipament municipal, al carrer de Ripoll 25

Es reforma la planta baixa de l’edifici existent per tal que aculli un equipament sociocultural. Es sectoritza el nucli de comunicació vertical i s’acondiciona el badalot, per tal de garantir la seguretat d’accés a la planta coberta, on s’ubiquen les instal·lacions generals. Es consoliden els 4m de la façana de la planta baixa al C. Ripoll.

Finalització: Desembre 2011

Horta - Guinardó

Urbanització de l’Av. Mare de Déu de Montserrat

La urbanització de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, carrer Cartagena i passatge Redemptor és la continuació de la remodelació integral de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat entre el Passeig Maragall fins a la Ronda del Mig, la primera fase de la qual (entre el passeig Maragall i el c. Bisbal) ja a estat executada. Es tracta de la reurbanització d’un conjunt de trams de carrer de diferents seccions i diferents desnivells.

Finalització: Desembre 2011

Sant Martí

Segona fase del talús de Prim

Finalitzades les obres de reurbanització del talús de la Rambla Prim amb el carrer Bernat Metge es fa l’execució d’una estació nova de bombejament de les aigües de la zona del talús cap al col.lector de Rambla Prim. Construcció d’un dipòsit d’aigües de suport a les bombes per casos de pluges intenses. Acabament de les rampes i escales de la part més propera a Gran Via, i tractament definitiu del paviment de la part inferior del talús.

Finalització: Desembre 2011

Sant Martí

Urbanització de l’eix urbà Fòrum-Sagrera

La urbanització del nou eix urbà definit per la Ronda Sant Raimon de Penyafort i la Via Trajana permet resoldre la connectivitat entre els barris del Sud-est del Besòs (Àrea Fòrum) i la Sagrera, on s’ubicarà la nova Estació de l’AVE. L’execució de l’eix Fòrum – Sagrera es duu a terme en diferents fases. El tram II, St. Raimon de Penyafort entre Llull i Cristóbal de Moura, es va inaugurar al gener de 2011.

Finalització: Desembre 2011

Horta - Guinardó

Millora del Centre de Serveis Socials d’Horta a la plaça Santes Creus, 8

S’adapta el CSS als requeriments i necessitats del nou model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona, dotant-lo de les condicions d’accessibilitat, de seguretat, d’habitabilitat, de comfort, correctes. D’aquesta manera es facilita la utilització tant als seus usuaris com al personal profesional.

Finalització: Desembre 2011