Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Casal per al barri i l’Associació de Veïns a Can Rectoret

El nou edifici acull el Casal de Barri de Can Rectoret i l’Associació de Veïns. L’equipament s’ubica al carrer Via Làctia i, adaptant-se a la topografia existent, crea una plaça que permet l’accés a l’interior de l’edifici a peu pla. Un cop dins l’edifici trobem la zona de distribució general, la qual ens condueix al Casal de Barri o a l’Associació de Veïns. Cadascun d’aquests dos usos té un accés independent i segregat.

Finalització: Abril 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització dels entorns de la plaça de la Torre

Es fa la remodelació dels carrers Camps i Fabrés, Mare de Déu de Gràcia, Mossèn Xiró, Sant Magí, Montroig, de la Torre i Plaça de la Torre. Les actuacions consisteixen en la creació d’una plataforma única del carrer, eliminació de l’aparcament en superfície, soterrar les línies aéries existents, millorar el sistema de recollida d’aigües i, si cal, la xarxa de clavegueram, millorar de l’enllumenat públic, reordenar i complementar el mobiliari urbà i la vegetació.

Finalització: Abril 2011

Sant Martí

Remodelació del talús a Rambla Prim

Es reurbanitza el talús de la Rambla Prim amb el carrer Bernat Metge. Es millora l’accés entre les dues plataformes amb rampes i escales adaptades, es minimitza l’impacte de la rampa per a vehicles, es millora la jardineria de la zona. Fer accessible la zona a cota inferior per a vehicles d’emergències. Es fa la instal·lació de la xarxa d’enllumenat per millorar el comfort i la seguretat de l’ambit.

Finalització: Abril 2011

Sant Martí

Plataforma del futur Zoo Marí

Es fa la construcció de la plataforma del futur Zoo marí en el front litoral de Barcelona, així com diverses infraestructures d’oci relacionades amb el mar. 230.000 m2 de béns de domini públic marítimo-terrestre.

Finalització: Març 2011

Sant Martí

Urbanització del carrer Xifré, entre els carrers de Rosselló i València

La remodelació consisteix en la millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques existents a nivell de paviments, ampliació de les voreres existents per tal d’augmentar l’espai destinat al vianant, plantació de nou arbrat, renovació de l’enllumenat públic i millora de les xarxes amb soterrament de les línies aèries, entre d’altres.

Finalització: Març 2011

Sant Andreu

Remodelació de la plaça Baró de Viver

Es fa l’adequació de tota la superfície de l’aparcament, la reurbanització de la resta de la plaça respectant al màxim la plantació actual d’arbrat i millorant en lo possible els accessos i recorreguts de la plaça. Aquestes actuacions van acompanyades de la realització de noves xarxes de serveis: enllumenat, adequació de la xarxa de clavegueram i reg.

Finalització: Març 2011