Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Millora de la plaça de la Sedeta

Aquesta actuació té per objecte reurbanitzar el gran espai d’estada amb la col·locació de nou paviment i mobiliari urbà, la renovació de l’enllumenat, la construcció de noves grades i la plantació d’arbrat. També es milloren les condicions d’accessibilitat del conjunt de la plaça.

Finalització: abril 2014

Gràcia

Reurbanització del carrer Sant Joaquim

Es canvia la configuració superficial del carrer de Sant Joaquim, convertint-lo en una via de plataforma única, donant prioritat al vianant i mantenint el sentit de l’únic carril de circulació. Es fa la nova pavimentació així com la renovació dels embornals existents.

Finalització: octubre 2012

Gràcia

Reforma de la Violeta per a centre de cultura popular

La Violeta és un edifici de 1893 de l’arquitecte Jaume Gustà i Bondia, que és de l’ajuntament de Barcelona des de 2004. La proposta té com a premisa la conservació dels elements arquitectònics més significatius de l’edifici com la façana i els d’importància sòcio-cultural, com el bar i el teatre. Però també es preten reconfigurar l’esquema distributiu de l’edifici original, adaptant-lo als nous requeriments normatius i argumentant la seva capacitat funcional.

Finalització: juny 2012

Gràcia

Construcció de l’equipament Albert Musons, c. de l’Alzina, 7-9

Els usos d’aquest nou equipament estan destinats a la Fundació Festa Major de Gràcia i els Castellers de la Vila de Gràcia. L’espai més alt correspon a la sala d’assaig dels castellers, a la planta soterrani i té una l’alçada de 14 metres. La Fundació disposa de magatzem per guardar els guarniments, sales de reunions i exposicions i un espai de trobada.

Finalització: març 2012

Gràcia

Soterrament de les línies aèries a la illa E6

Se soterren les línies aèries de telefonia, elèctrica i d’enllumenat públic als carrers Ventalló (entre els carrers Taxdirt i Encarnació), Torrent Mariner i passatge Nogués (entre la Trav. de Gràcia i el c. Pare Laínez), el que es coneix com a la Illa E-6 de Gràcia. Amb aquests treballs es completa l’actuació iniciada amb la fase I, ja executada.

Finalització: gener 2012