Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Remodelació vestidors del Club Esportiu Júpiter

L’estat de les graderies del camp de futbol, tenien filtracions cap a l’interior dels vestidors que es troben situats en l’espai sota grades, per això se solucionen els problemes existents i alhora s’aprofita per a realitzar la remodelació dels vestidors en conjunt per tal d’adaptar-los a les necessitats reals del club.

Finalització: maig 2011

Sant Martí

Remodelació del talús a Rambla Prim

Es reurbanitza el talús de la Rambla Prim amb el carrer Bernat Metge. Es millora l’accés entre les dues plataformes amb rampes i escales adaptades, es minimitza l’impacte de la rampa per a vehicles, es millora la jardineria de la zona. Fer accessible la zona a cota inferior per a vehicles d’emergències. Es fa la instal·lació de la xarxa d’enllumenat per millorar el comfort i la seguretat de l’ambit.

Finalització: abril 2011

Sant Martí

Plataforma del futur Zoo Marí

Es fa la construcció de la plataforma del futur Zoo marí en el front litoral de Barcelona, així com diverses infraestructures d’oci relacionades amb el mar. 230.000 m2 de béns de domini públic marítimo-terrestre.

Finalització: març 2011

Sant Martí

Urbanització del carrer Xifré, entre els carrers de Rosselló i València

La remodelació consisteix en la millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques existents a nivell de paviments, ampliació de les voreres existents per tal d’augmentar l’espai destinat al vianant, plantació de nou arbrat, renovació de l’enllumenat públic i millora de les xarxes amb soterrament de les línies aèries, entre d’altres.

Finalització: març 2011

Sant Martí

Millora del poliesportiu Clot de la Mel

Es fa la reforma, ampliació i millora de la pista poliesportiva Clot de la Mel. Amb aquesta actuació es pretén adaptar els vestidors de la pista poliesportiva a la normativa vigent, ampliar la pista i reformar tota la coberta.

Finalització: març 2011

Sant Martí

Remodelació de les Pistes Vermelles a Rambla de Prim

Es remodela l’espai de vianants de les pistes vermelles de Rambla de Prim i el seu entorn, entre els carrers Cristóbal de Moura i Pallars. Es proposa la col·locació d’una tanca a les pistes per poder-ne regular l’horari d’ús, millorant els paviments, i es remodelen les pistes. Se suprimeixen les barreres arquitectòniques. Es milloren els petits talusos-parterre dins de l’àmbit i es modernitza tot el mobiliari urbà existent, entre d’altres actuacions.

Finalització: març 2011