Filtra

Horta - Guinardó

Millora del torrent de Cal Notari entre la rotonda i el carrer de Muntanyola

Aquesta actuació té per objecte la millora del drenatge i la renovació de l’enllumenat. Es fa la prolongació de la xarxa de recollida d’aigua existent i la millora de l’enllumenat adaptant les lluminàries a la tecnologia led. També, es fa la neteja del sotabosc i la retirada d’espècies arbòries no autòctones, a l’àmbit de l’encreuament del camí de Cal Notari i el torrent de Cal Notari.

Gràcia

Rehabilitació de l’antiga masia de Can Carol per acollir un casal de barri

Es reforma l’edifici del carrer de Cambrils 28, per tal de convertir-lo en un casal de barri. El nou edifici està dissenyat de manera que s’aconsegueixi el màxim estalvi i eficiència energètics i per a que s’integri en el seu entorn. A més, es mantenen els elements estructurals, amb l’objectiu de recuperar la identitat de l’antiga masia de Can Carol.

Nou Barris

Construcció d’una pista esportiva a l’espai del Campillo de la Virgen

L’actuació consisteix en la construcció d’una pista esportiva coberta i l’adequació del seu entorn a l’espai anomenat Campillo de la Virgen. Es construeix una pista reglamentària de futbol sala a l’esplanada de sauló i una coberta d’estructura metàl·lica i lleugera. S’inclouen unes malles de niló per evitar que les pilotes s’allunyin de la pista de joc. També es fa l’adequació de la rampa existent a la normativa d’accessibilitat, la implantació d’unes grades que també serveixen d’escala i la millora dels recorreguts. A més, es fa la instal·lació de nou enllumenat.

Sant Andreu

Construcció d’un camp de futbol a la confluència dels carrers de Ciutat d’Asunción i Tucumán

Es fa la construcció d’un camp de futbol a l’actual dipòsit de vehicles. El camp té 105×63 metres i un edifici annex que allotja els vestidors i serveis, una sala social, infermeria i un magatzem, entre d’altres. El camp compta amb unes grades per a uns 300 espectadors. També es fa una nova alineació i la reurbanització de la vorera del carrer de la Ciutat d’Asunción i la cantonada d’aquest carrer amb el carrer de Tucumán, davant del futur equipament.

Ciutat Vella

Reurbanització de l’espai al carrer del Sots tinent Navarro

Al tram entre la baixada del Caçador i la mitgera de l’edifici del c. del Sots tinent Navarro, 18-20. L’actuació permet guanyar un nou espai públic i recuperar un tros de la muralla romana. Es fa la incorporació de zones d’estada, parterres amb vegetació, una zona de jocs infantils i arbrat. També s’hi col·loca mobiliari urbà i enllumenat amb tecnologia LED. Pel que fa al carrer del Sots tinent Navarro, es renova la pavimentació del tram indicat i s’actua a la paret mitgera.

Finalització: Abril 2019

Sant Andreu

Reurbanització de l’espai exterior del nou equipament camp del Ferro

L’actuació té per objecte guanyar espai públic d’estada per al veïnatge i millorar l’accessibilitat. L’actuació consisteix en dur a terme la urbanització de l’espai al voltant del Complex Esportiu Municipal Camp del Ferro, incloent la coberta de la pista esportiva semisoterrada com a plaça pública. També es fa la prolongació del carrer de Virgili fins al davant de l’edifici esportiu. A més, es fa la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. Tanmateix s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.