Filtra

Sant Martí

Urbanització de l’eix urbà Fòrum-Sagrera

La urbanització del nou eix urbà definit per la Ronda Sant Raimon de Penyafort i la Via Trajana permet resoldre la connectivitat entre els barris del Sud-est del Besòs (Àrea Fòrum) i la Sagrera, on s’ubicarà la nova Estació de l’AVE. L’execució de l’eix Fòrum – Sagrera es duu a terme en diferents fases. El tram II, St. Raimon de Penyafort entre Llull i Cristóbal de Moura, es va inaugurar al gener de 2011.

Finalització: desembre 2011

Horta - Guinardó

Millora del Centre de Serveis Socials d’Horta a la plaça Santes Creus, 8

S’adapta el CSS als requeriments i necessitats del nou model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona, dotant-lo de les condicions d’accessibilitat, de seguretat, d’habitabilitat, de comfort, correctes. D’aquesta manera es facilita la utilització tant als seus usuaris com al personal profesional.

Finalització: desembre 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Urbanització del carrer Putxet, entre c. Balmes i la Rda del Mig

S’urbanitza el carrer Putxet entre carrer Balmes i la Ronda del Mig. S’incorpora nou arbrat, nou mobiliari urbà i nova senyalització. Entre el carrer Rio Rosas i la Ronda del Mig, es crea una plataforma única i entre el carrer Rio Rosas i el carrer de Balmes, s’amplien les voreres fent una calçada convencional.

Finalització: octubre 2011

Sant Martí

Remodelació del carrer Alfons el Magnànim

Remodelació del carrer Alfons el Magnànim, entre Lluís Dalmau i passatge de Prim. L’actuació es divideix en dues parts. Tram1: Substitució total del paviment existent, reposició del mobiliari urbà i la millora dels espais de joc infantil. Tram 2: Millores d’accessibilitat a la sortida del Metro i millores en el paviment.

Finalització: octubre 2011

Sant Andreu

Remodelació de la plaça Orfila

Amb la intervenció, es preten reordenar aquesta zona seguint en part els criteris d’organització, tant viària com de vianants de la plaça Orfila. Es milloren totes les zones de pas de vianants, ampliant les voreres en alguns punts i resolent tots els problemes d’acessibilitat. Es renova el mobiliari urbà i a la substitució de l’enllumenat públic existent.

Finalització: juny 2011

Sants - Montjuïc

Millora de l’accessibilitat del barri de Can Clos

Remodelació del barri de Can Clos amb una sèrie d’actuacions públiques encaminades a millorar Can Clos. L’actuació ha consistit en fer la nova pavimentació, la instal·lació de nou mobiliari urbà, millora en la jardineria i els serveis (xarxa elèctrica, telefònica i alimentació de l’enllumenat públic). També s’ajardina la vessant de la muntanya en el tram inclòs entre Alts Forns i el passatge de Can Clos i es millora l’accessibilitat al Club Natació Montjuïc.

Finalització: juny 2011